Piątek, 18.05.2018 r

Zapytanie o cenę dotyczące wdrożenia zasad ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) do Polskiego Związku Zapaśniczego Znak sprawy: 1/2018

Polski Związek Zapaśniczy, zwany dalej „Organizatorem” zapytuje o cenę w sprawie wdrożenia zasad dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) do Polskiego Związku Zapaśniczego Znak sprawy: 1/2018 

Oferent zobowiązuje się do dostarczania w ramach wynagrodzenia do sumiennego wprowadzenia aktów prawnych dotyczących dyrektywy unijnej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetarg prowadzony jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargów w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego. 

W wyniku przeprowadzonego przetargu Organizator zamierza wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia. 

 

Treść dokumentu (KLIKNIJ)

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Non profit new

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013