Piątek, 21.08.2020 r

Ważność badań lekarskich zawodników

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przedłużenia ważności badań lekarskich ze względu na stan epidemii, informujemy, że badania lekarskie zawodników ważne są do okresu wskazanego w orzeczeniu lekarskim.

Polski Związek Zapaśniczy informuję, że po zaciągnięciu opinii prawnych, stoi na stanowisku, że badania lekarskie zawodników ważne są do okresu wskazanego w orzeczeniu lekarskim lub przez rok czasu od daty jego wydania, jeżeli czas ważności nie został w orzeczeniu wskazany.

Ustawa z dnia 31marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, mówi w artykule 31m.1.:
Art.31m.1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wyżej wymieniony artykuł, nie wymienia orzeczeń w badaniach zawodników.
Badania zawodników, są za każdym razem odrębnym orzeczeniem o zdolności lub nie, do trenowania i startowania w zawodach w danej dyscyplinie sportu. Nie są to badania wstępne, okresowe lub kontrolne.
W związku z tym Polski Związek Zapaśniczy stoi na stanowisku, że artykuł ten, nie znajduje zastosowania w przypadku orzeczeń lekarskich zawodników.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego, badania lekarskie zawodników, mogą wydawać nie tylko lekarze specjaliści medycyny sportowej, ale np. też lekarze rodzinni, a ważności takich orzeczeń, może wynosić do roku czasu.

Ważność badań lekarskich zawodników.

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013