Czwartek, 03.01.2019 r

Uchwała Nr 147/2018 Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia  29.11.2018 roku W sprawie zatwierdzenia opłat stawek członkowskich, opłat licencyjnych, startowych w zapasach i w grapplingu na 2019 r.

Uchwała Nr 147/2018

Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego

z dnia  29.11.2018 roku

 

W sprawie zatwierdzenia opłat stawek członkowskich, opłat licencyjnych, startowych w zapasach i w grapplingu na 2019 r.

 

 

§ 1

 

Na podstawie par. 31 Statutu, Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego postanawia co  następuje; 

Ustanawia się składki członkowskie, opłaty licencyjne i startowe 

 

 1. Zatwierdza się wysokość  rocznej  składki  członkowskiej do  PZZ w roku 2019:
 2. 300 zł.  dla Wojewódzkich Okręgowych Związków Zapaśniczych, 
 3. 300 zł.  dla pozostałych członków zgodnie z regulaminem przyznawania i pozbawiania licencji.
 4. Zatwierdza się wysokość licencji dla zawodników zapasów. Wykupienie licencji zawodniczej stanowi jednocześnie wykup polisy ubezpieczeniowej (  NNW i kosztów leczenia) w 2019 r.
 5. 70 zł.  dla zawodników kategorii wiekowej senior,
 6. 45 zł. dla zawodników kategorii wiekowej junior oraz junior młodszy,
 7. Wysokość kwoty za Licencje dla młodzików są określane w WOZZ.
 8. Zatwierdza się wysokość licencji dla sędziów i szkoleniowców. Wykupienie licencji sędziów i szkoleniowców stanowi jednocześnie wykup polisy ubezpieczeniowej (OC, NNW i kosztów leczenia) w 2019 r 
 9. 150 zł Koszt wydania licencji dla sędziów PZZ,
 10. 150 zł Koszt wydania licencji dla szkoleniowców PZZ,
 11.  Od dnia 01.07.2017 r. Polski Związek Zapaśniczy  jest płatnikiem VAT. W związku z tym nie ma możliwości kredytowania przez PZZ  opłat składek członkowskich i licencyjnych w 2019 r. 
 12. Składki należy opłacić  w wyznaczonym terminie, wyłącznie na podane konto: 41 1240 6292 1111 0010 6097 0438. 
 13. W tytule należy podać za kogo jest wykonywany przelew (nazwisko i imię oraz wskazać - opłata za: licencję zawodniczą/ sędziowską/ trenerską/ lub składka członkowska za: klub/WOZZ. 
 14. W przelewie należy podać wszystkie dane do wystawienia faktury VAT (nawet w przypadku kiedy przelew wykonywany jest z prywatnego konta).
 15. Należy dołączyć  obowiązkowe druki przy licencjach sędziowskich i trenerskich (zawodniczych).
 16. Zatwierdza się wysokość opłat  startowych  w indywidualnych imprezach sportowych w zapasach, która przeznaczana jest dla:
 17. 60 zł     -senior 
 18. 40 zł     -junior 
 19. 30 zł     -junior młodszy 
 20. 10 zł     -młodzik 
 21. Zatwierdza się wysokość opłat startowych w sportach  nieolimpijskich w 2019 r 
 22. 30 zł   Seniorzy/seniorki, Juniorzy/juniorki- w dyscyplinie grappling, 
 23. 20 zł   Kadeci/kadetki, Młodzicy/młodziczki- w dyscyplinie grappling. 

 

 

 

 

 1. Opłatę startową za zawodników/czki przed zawodami Kluby sportowe wpłacają na konto PZZ nr: 41 1240 6292 1111 0010 6097 0438  (zgodnie z regulaminem PZZ) za udział zawodników w zawodach w terminie do dnia zamknięcia systemu zgłoszeń do zawodów. 
 2. W tytule przelewu za startowe należy bezwzględnie podać datę i miejsce zawodów oraz  podać wszystkie dane do wystawienia faktury VAT (nawet w przypadku kiedy przelew wykonywany jest z prywatnego konta). 
 3. Podczas weryfikacji Klub/kierownik ekipy/ przedstawia potwierdzenie przelewu Komisji weryfikacyjnej, która je dołącza do zgłoszenia Klubu. Oba te dokumenty są przesyłane do PZZ.  Do zawodów dopuszcza się tylu zawodników/czek za ilu została wniesiona opłata startowa. Nie ma możliwości regulowania opłaty startowej w miejscu zawodów. 
 4. Po zawodach PZZ niezwłocznie przelewa kwotę startowego do organizatora zawodów. W/w forma opłaty startowej dotyczy tylko zawodów organizowanych przez PZZ. Zasada dotyczy także sportów nieolimpijskich w dyscyplinie grappling.
 5. Uwaga! PZZ nie zwraca kosztów  za opłatę startową w przypadku nie uczestniczenia zawodnika w zawodach. 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu i Wydziałowi Wyszkolenia Polskiego Związku Zapaśniczego. 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu udział wzięło : 10 osób 

Za przyjęciem uchwały  głosowało:

-za :                                                 10  osób

-przeciw:                                        0 osób

-wstrzymało się :                          0 osób.

 

___________________________

Protokolant 

                                  Andrzej Głaz

 

 

__________________________

Andrzej Supron 

Prezes Zarządu PZZ

 pogonwirusa  zbigniew baranowski  slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz  non profit
Pwpw  baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013