Wtorek, 22.12.2020 r

Stawki opłat na 2021 rok

W dniu 18 grudnia 2020 r. Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego zatwierdził stawki opłat za składki członkowskie, opłat licencyjnych i opłat startowych na 2021 rok.

Uchwała  241 / 2020

Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego

z dnia 18  grudnia 2020 roku.

W sprawie zatwierdzenia opłat stawek członkowskich, opłat licencyjnych, startowych w zapasach i w grapplingu na 2021  r.

§ 1

Na podstawie par. 31 pkt. 18 Statutu, Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego postanawia co następuje:

Ustanawia się składki członkowskie, opłaty licencyjne i startowe

 1. Zatwierdza się wysokość  rocznej  składki  członkowskiej do  PZZ w roku 2021:
 1. 300 zł  dla Wojewódzkich Okręgowych Związków Zapaśniczych,
 2. 300 zł  dla pozostałych członków zgodnie z regulaminem przyznawania i pozbawiania licencji.

 

 1. Zatwierdza się wysokość licencji dla zawodników zapasów i grapplingu w roku 2021:
 1. 70 zł  dla zawodników kategorii wiekowej senior/weteran ,
 2. 45 zł dla zawodników kategorii wiekowej junior oraz junior młodszy,
 3. Wysokość kwoty za licencje dla młodzików są określane w WOZZ na podstawie oddzielnych Uchwał.

 

 1. Zatwierdza się wysokość licencji dla sędziów i szkoleniowców. Wykupienie licencji sędziów i szkoleniowców stanowi jednocześnie wykup polisy ubezpieczeniowej (OC, NNW i kosztów leczenia) w roku 2021:
 1. 150 zł Koszt wydania licencji dla sędziów PZZ,
 2. 150 zł Koszt wydania licencji dla szkoleniowców PZZ,

 

UWAGA

 1. od dnia 01.07.2017 r. Polski Związek Zapaśniczy  jest płatnikiem VAT. W związku z tym nie ma możliwości kredytowania przez PZZ opłat składek członkowskich i licencyjnych w 2021 r.
 1. Składki należy opłacić  w wyznaczonym terminie, wyłącznie na podane konto: Bank Santander - oddział w Warszawie  95 1090 1056 0000 0001 4313 3184
 1. W tytule należy podać za kogo jest wykonywany przelew (nazwisko i imię oraz wskazać - opłata za: licencję zawodniczą/ sędziowską/ trenerską/ lub składka członkowska za: klub/WOZZ.
 1. W przelewie należy podać wszystkie dane do wystawienia faktury VAT (nawet w przypadku kiedy przelew wykonywany jest z prywatnego konta).
 1. Należy dołączyć  obowiązkowe druki przy licencjach sędziowskich i trenerskich (zawodniczych).
 1. Zatwierdza się wysokość opłat  startowych  w indywidualnych imprezach sportowych w zapasach na roku 2021:
 1. 60 zł  - senior/weteran
 2. 40 zł  - junior
 3. 30 zł  - junior młodszy
 4. 10 zł - młodzik
 1. Zatwierdza się wysokość opłat startowych w sportach  nieolimpijskich na rok 2021:
 1. 30 zł     - Seniorzy/seniorki, Juniorzy/juniorki - w dyscyplinie grappling,
 2. 20 zł     - Kadeci/kadetki, Młodzicy/młodziczki - w dyscyplinie grappling.
 1. Opłatę startową za zawodników/czki przed zawodami Kluby sportowe wpłacają na konto PZZ nr: Bank Santander - oddział w Warszawie  95 1090 1056 0000 0001 4313 3184 (zgodnie z regulaminem PZZ) za udział zawodników w zawodach w terminie do dnia weryfikacji na zawodach.
 1. W tytule przelewu za startowe należy bezwzględnie podać datę i miejsce zawodów oraz  podać wszystkie dane do wystawienia faktury (nawet w przypadku kiedy przelew wykonywany jest z prywatnego konta).
 1. Podczas weryfikacji wpłaty startowej na zawodach kierownik ekipy przedstawia KOMISJI WERYFIKACYJNEJ  potwierdzenie przelewu, które należy bezwzglednie dołączyć do zgłoszenia Klubu na tych zawodach. Oba te dokumenty są przesyłane do PZZ.  Do zawodów dopuszcza się tylu zawodników/czek za ilu została wniesiona opłata startowa. Nie ma możliwości regulowania opłaty startowej w miejscu zawodów.
 1. Po zawodach PZZ niezwłocznie przelewa kwotę startowego do organizatora zawodów. W/w forma opłaty startowej dotyczy tylko zawodów organizowanych przez PZZ z wyłączeniem zawodów młodzików (OTM i MPM). Zasada dotyczy także sportów nieolimpijskich w dyscyplinie grappling.
 1. Uwaga! PZZ nie zwraca kosztów  za opłatę startową w przypadku nie uczestniczenia zawodnika w zawodach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu i Wydziałowi Wyszkolenia Polskiego Związku Zapaśniczego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział wzięło: 8 osób

- za:                          6 osób

- przeciw:                 2  osoby

- wstrzymało się:      0 osób

Zrzut ekranu 2021 06 15 o 19.41.34
Zrzut ekranu 2021 07 21 o 17.46.39
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Nonprofit
Pwpw  baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013