Środa, 02.06.2021 r

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZZ - 12.06.2021 r. organizowane on-line

 Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego (zwane dalej „SWZD PZZ”), odbędzie się w dniu 12 czerwca 2021 r.

SWZD PZZ zostanie przeprowadzone ze względu na obowiązujące obostrzenia wynikające z powodu epidemii koronawirusa w formie zdalnej za pośrednictwem komunikatorów IT w platformie Microsoft Teams pod adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2FkZjM5NTEtZGI1NS00NmIyLWI1M2QtNGMyMGE3ZDRmNmY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224111544b-933f-4a9a-82ae-625578665c97%22%2c%22Oid%22%3a%22d106dbf0-e355-4623-8345-c1e08170e625%22%7d

 
 
 
Załączniki:

Zrzut ekranu 2021 06 15 o 19.41.34
Zrzut ekranu 2021 07 21 o 17.46.39
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Grafika w artykule pzz
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013