Wtorek, 30.06.2020 r

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego - 31 lipca 2020

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego, na podstawie podjętej uchwały Zarządu nr 233 z dnia 29.06.2020 roku, w związku z § 24 ust. 2 Statutu PZZ, zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. o godzinie 16:00 w pierwszym terminie, albo o godzinie 16:30 w drugim terminie. Rejestracja delegatów rozpocznie się o godzinie 15:00.

W związku z ogłoszonym i trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – za pomocą platformy internetowej ClickMeeting. Przeprowadzenie obrad odbędzie się z zapewnieniem:

 1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
 2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której delegat będzie miał możliwość wypowiadać się w toku obrad;
 3. wykonywania osobiście prawa głosu w toku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów działać będzie zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, którego projekt stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia. Pozostałe materiały dotyczące Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów zostaną udostępnione delegatom co najmniej na 7 dni przed datą Zgromadzenia, zgodnie z § 24 ust. 4 Statutu PZZ.

Poza delegatami członków PZZ, posiadającymi głos stanowiący podczas Zgromadzenia, zgodnie z §21 Statutu PZZ, w Walnym Zgromadzeniu – z głosem doradczym – udział mogą wziąć:

 1. członkowie Zarządu,
 2. członkowie Komisji Rewizyjnej,
 3. członkowie wspierający PZZ,
 4. Prezesi Honorowi, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

Szczegóły techniczne dotyczące udziału i trybu głosowania podczas Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów zostaną udostępnione Delegatom z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Propoonowany porządek Obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego

31 lipca 2020 r.
I termin: 16:00, II termin: 16:30


Obrady prowadzone przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu i powitanie delegatów oraz gości.
 2. Przeprowadzenie próbnego głosowania.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Wybór pozostałych członków Prezydium Zgromadzenia.
 5. Informacja Przewodniczącego w sprawach organizacyjnych.
 6. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
 7. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad.
 8. Wybór Komisji:
  1. Skrutacyjnej
  2. Statutowej,
  3. Uchwał i Wniosków.
 9. Informacja Przewodniczącego Obrad o ich prawomocności
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Związku zaopiniowanego  przez biegłego rewidenta.
 11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu PZZ z działalności Związku za rok 2019.
 12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.                                                                                                                                                                           
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 14. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Związku zbadanego przez biegłego rewidenta.
 15. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PZZ z działalności Związku za rok 2019.
 16. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 17. Sprawozdanie Komisji Statutowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie PZZ.
 19. Wolne wnioski.
 20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 21. Zakończenie obrad.

Zawiadomienie o terminnie i sposobie przeprowadzenia Walnego Sprawozdawczego Zajazdu Delegatów PZZ - 31.07.2020 r. (plik do pobrania)

Uchwała Zarządu PZZ nr 233 - 2020 - przyjęcie terminu i sposobu przeprowadzenia Sprawozdawczego Zajazdu Delegatów PZZ

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego - 31 lipca 2020

Zrzut ekranu 2021 06 15 o 19.41.34
Zrzut ekranu 2021 07 21 o 17.46.39
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Grafika w artykule pzz
Pwpw  baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013