Piątek, 24.07.2020 r

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego 2020 - informacje i dokumenty

W zawiązku z uchwałą Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 29.06.2020 roku o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. o godzinie 16:00 w pierwszym terminie, albo o godzinie 16:30 w drugim terminie, poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne dokumenty, celem zapoznania się z nimi przez Delegatów i wszystkie zainteresowane osoby.

Projekt Porządku Obrad_2020
Projekt Regulaminu Obrad
Sprawozdanie finansowe PZZ za rok obrotowy 2019
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2019
Sprawozdanie Zarządu PZZ za rok 2019
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZZ za rok 2019
Projekt Statutu PZZ - z uwzględnionymi zmianami PZZ, KD i RD (wersja bez RD)
Wykaz proponowanych zmian w Statucie PZZ (uwzględnione zmiany PZZ i KD i RD) (wersja bez RD)
Regulamin dyscyplinarny (RD PZZ zatwierdzony w 2018 roku)

W związku z ogłoszonym i trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – za pomocą platformy internetowej ClickMeeting. Przeprowadzenie obrad odbędzie się z zapewnieniem:

 1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
 2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której delegat będzie miał możliwość wypowiadać się w toku obrad;
 3. wykonywania osobiście prawa głosu w toku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Poza delegatami członków PZZ, posiadającymi głos stanowiący podczas Zgromadzenia, zgodnie z §21 Statutu PZZ, w Walnym Zgromadzeniu – z głosem doradczym – udział mogą wziąć:

 1. członkowie Zarządu,
 2. członkowie Komisji Rewizyjnej,
 3. członkowie wspierający PZZ,
 4. Prezesi Honorowi, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

Szczegóły techniczne dotyczące udziału wraz z danymi dostępowymi do platformy ClickMeeting zostaną udostępnione Delegatom i innym osobom z odpowiednim wyprzedzeniem.

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego - 31 lipca 2020

 pogonwirusa  zbigniew baranowski  slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz  non profit
Pwpw  baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013