Środa, 27.02.2019 r

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do obsługi krajowych i zagranicznych przewozów autokarowych dla zawodników, osób towarzyszących i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2019 r.

Polski Związek Zapaśniczy, zwany dalej „Organizatorem” ogłasza pisemny przetarg na świadczenie usług przewozów autokarowych dla zawodników, osób towarzyszących i pracowników na rzecz Polskiego Związku Zapaśniczego.

1.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób na zawody sportowe ujęte w załączniku nr 2 wraz z wykonywaniem wszystkich czynności z tym związanych, w szczególności:

 1. przewiezienie wyznaczonych osób do miejsc wskazanych w załączniku nr 2, realizowanie usług przewozu powinno nastąpić najszybszą trasą, przez co Organizator rozumie przejazd autostradami i drogami ekspresowymi;
 2. zapewnienie prawidłowego stanu technicznego pojazdu z udziałem odpowiedniej ilości kierowców – zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaakceptowanej przez Organizatora;
 3. podstawienie autokaru wolnego od wad, a w razie wystąpienia wad w trakcie świadczenia usługi przewozu podstawienia autokaru wolnego od wad lub usunięcia awarii w czasie umożliwiającym dotarcie zawodnikom i pracownikom Organizatora do miejsc wskazanych w załączniku nr 2;
 4. zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w czasie podróży zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. wykonywanie poleceń kierownika wyjazdu dotyczących przebiegu podróży, za wyjątkiem okoliczności będących następstwem siły wyższej, jak również tych, które byłyby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi;

2. Cena za przewóz autokarowy na wyjazdy na imprezy zagraniczne powinna obejmować każdorazowo wszystkie składowe na poszczególne wyjazdy, w szczególności: 

 1. koszty dojazdu autokaru do/z miejsca podstawienia/zwolnienia pojazdu, 
 2. koszty za przejechane kilometry na trasie przejazdu oraz w trakcie pobytu,
 3. koszty ubezpieczenia, 
 4. opłaty parkingowe, 
 5. opłaty drogowe, 
 6. koszty pobytu i wyżywienia kierowców będących do dyspozycji Organizatora wraz z pojazdem przez cały okres wyjazdu, 
 7. wykup wiz dla kierowców i innych niezbędnych wydatków związanych z danym przejazdem. 

3. Autokary przewidziane na wszystkie wyjazdy:

 1. nie mogą one być starsze niż 7-lat, 
 2. są wyposażone w WC, w klimatyzację oraz DVD;
 3. posiadają przyczepę bagażową – w razie potrzeby zgłoszonej przez Organizatora;
 4. posiadają aktualny przegląd techniczny oraz pełną dokumentacje związaną z przewozem osób zarówno po kraju, jak i zagranicą.

4.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Za części zamówienia należy rozumieć każdy z wyjazdów zawartych w załączniku nr 2.

Pełna treść ogłoszenia (KLIKNIJ)

 

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Non profit new

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013