Wtorek, 19.03.2019 r

Przetarg nieograniczony na dostawę strojów sportowych dla reprezentacji Polski w zapasach - edycja 2019

Przedmiotem umowy jest dostawa nowych, nieużywanych: strojów sportowych według poniższego zestawienia: Wykonawca zaoferuje na przedmiot zamówienia co najmniej 12 miesięczną gwarancję. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym szczegółowe terminy oraz miejsca dostawy Przedmiotu umowy z odpowiednim wyprzedzeniem. Projekty strojów powinny być zgodne z Instrukcją projektowania i szycia strojów z UWW, stanowiącymi  Załącznik nr 9 do niniejszego SIWZ.

KOD CPV: 18412000-0 (Odzież Sportowa)

                  18412100-1 (Odzież treningowa)

 

Projekt jest realizowany w ramach realizacji zadań w zakresie umowy

zawartej przez Polski Związek Zapaśniczy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Prosimy o pobranie i dokładne wypełnienie wszystkich dokumentów

Otworzenie ofert nastąpi 2 kwietnia br. o godzinie 10.30

Załączniki do SIWZ

Specyfikacja postępowania na stroje reprezentacji Polski (PDF)

Załącznik 1 - wniosek 

Załącznik 2 - Arkusz kalkulacyjny (PDF)

Załącznik nr 3 - Kodeks Etyki dostawcy sprzętu sportowego (PDF)

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (PDF)

Załącznik nr 5 - Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy Kapitałowej (PDF)

Załącznik nr 6 - Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik nr 7 - KRS lub CEIDG

Załącznik nr 8- Wzory poszczególnych modeli odzieży w jakości, która została sprecyzowana w kryteriach (przygotowanie wizualizacji) + przesłanie materiałów z jakich odzież będzie tworzona

Załącznik nr 9 - Instrukcja projektowania i szycia strojów z UWW.

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Non profit new

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013