Środa, 03.10.2018 r

Ogłoszenie konkursu ofert na organizację imprez PZZ w zapasach w 2019 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT 

NA ORGANIZACJĘ IMPREZ W ZAPASACH W ROKU 2019. 

Termin ogłoszenia konkursu: 3 października 2108. 

Termin i sposób składania ofert: elektronicznie do 31.10.2018 r. godz. 12.00.

Cel konkursu 

1. Celem przeprowadzenia konkursu ofert jest zlecenie organizacji zadań klubom zapaśniczym oraz WOZZ , określonych w Kalendarzu Imprez PZZ na rok 2019, w ramach realizacji zadań Polskiego Związku Zapaśniczego. 

2. Projekt Kalendarza Imprez na rok 2019 został opublikowany na stronie związku/komunikaty związkowe, celem konsultacji środowiskowej i zgłaszaniu uwag do dnia 26.09.2018 r. 

3. Konkursem objęte są zadania ujęte w projekcie Kalendarza Imprez PZZ 2019, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

4. Polski Związek Zapaśniczy zastrzega sobie wprowadzanie zmian do Kalendarza Imprez PZZ 2019 w trakcie roku , uzasadnionych decyzjami Ministra Sportu i Turystyki oraz zmianami wynikającymi z decyzji wewnętrznych, w tym związanych z rezygnacją z organizacji imprezy lub zmianą oferenta, zmianą terminu i miejsca imprezy lub jej odwołania, zatwierdzonych przez Zarząd. 

5. W konkursie mogą wziąć udział tylko członkowie PZZ, którzy mają uregulowane składki. 

 

Zasady realizacji zadań 

Organizatora obowiązuje zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy zgodnie z wymogami: 

1. Regulaminu organizacji imprez UWW, 

 

( konsekwencje w przypadku stwierdzenia przez UWW nieprzestrzegania niniejszego regulaminu ponosi organizator, któremu PZZ powierzył organizację imprezy, dotyczy także Kalendarza Imprez z wprowadzonymi do kalendarza w terminie późniejszym imprez klubowych ) 

2. Regulaminu sportowego PZZ na rok 2019, 

3. Regulaminu organizacji imprez PZZ na rok 2019, 

4. Podręcznika stylu PZZ, 

5. Zapisów umowy zawartej ze sponsorami przez PZZ. 

6. Zapisów umowy zawartej przed zawodami pomiędzy PZZ a organizatorem, m.in. w zakresie 

• zabezpieczenia nagród zgodnie z zapisem „Regulaminu organizacji imprez na rok 2019 i uchwałą Zarządu w sprawie ustalenia wysokości kwot na nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych, podjętą na rok 2019, przy czym do nagród rozliczanych z opłat startowych nie zalicza się nagród regulaminowych, 

• opracowania planu promocyjnego imprezy i jego realizacji wraz z informacją o programie, 

 

w tym : współpraca z mediami, umieszczenie informacji i logotypów oraz wymaganych przez MSiT , zapisów o środkach pochodzących z dotacji w materiałach promocyjnych, w publikacjach drukowanych, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, ogłaszanych przez spikera zawodów, 

 • • wykonania banerów z nazwą imprezy i logotypami, z uwzględnieniem wymiarów podanych 

 

w umowie, oraz ścianki do dekoracji wg, brandu imprez, 

 • • uzyskania zgody lub poparcia władz samorządowych, wymaganych dla imprez rangi Mistrzostw Polski Seniorów, innych zawodów, Turnieje : Ziółkowski, Pytlasiński i Poland Open, 
 • • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz pomocy medycznej proporcjonalnie do liczby uczestników, 
 • • przekazania do PZZ na minimum 2 (dwa) miesiące przed zawodami komunikatu dotyczącego zadania i preliminarza imprez, na określonych formularzach PZZ, 
 • • przeprowadzenia ceremonii otwarcia i dekoracji zwycięzców w odpowiedniej oprawie, oraz dekoracji zwycięzców na tle tzw. ściany z logotypami organizatorów i sponsorów, 
 • • ubezpieczenia organizacji zawodów OC i zawarcia umowy NWW na czas trwania zadania, 
 • • zapewnienia warunków do badań antydopingowych, 
 • • zapewnienie zespołu organizacyjnego, gwarantującego obsługę zadania na najwyższym poziomie, 
 • • prawidłowe rozliczenie końcowego zadania, wydania komunikatu, złożenia sprawozdania 

 

 

 • merytorycznego, uwzględniającego osiągnięty cel zadania, 
 • • zwrotu kwoty dotacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z dotacji ministerstwa, 
 • 7. W zakresie możliwości dofinansowania organizacji imprezy przez PZZ obowiązują zarządzenia i decyzje Ministra Sportu i Turystyki w sprawie organizacji imprez mistrzowskich w zapasach. 
 • 8. Niedopuszczalne jest oferowanie wyższych stawek zakwaterowania i wyżywienia dla zawodników od cen indywidualnego zakwaterowania w danym obiekcie i w tym samym terminie. Wskazane jest oferowanie różnych standardów zakwaterowania, z zachowaniem pierwszeństwa dla zgłoszeń w terminie i bez prawa roszczeń w tym zakresie dla zgłoszeń po terminie. Ponadto organizator zabezpiecza możliwość pobytu sędziom w ustalonych stawkach. 
 • 9. Każda impreza podlega ocenie dokonywanej przez delegata technicznego PZZ, któremu organizator ma obowiązek udzielić informacji w zakresie realizowanego zadania oraz wykonać zalecenia wskazane przez delegata. 
 • 10. Organizator po zakończeniu zawodów przekazuje Raport Partnerski, którego wzór otrzyma jako załącznik do umowy, wraz z przekazaniem dokumentacji rozliczeniowej imprezy do PZZ w wymaganym terminie. 
 • 11. Organizator jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 
 • 12. Organizator jest zobowiązany przestrzegać zapisów prawa autorskiego, w tym zgłaszanie do regionalnych Oddziałów ZAIKS korzystania z utworów podczas organizowanych przez siebie imprez. 
 • 13. UWAGA: Organizatora obowiązuje rozmieszczenie reklam sponsorów PZZ zgodnie z projektem (zatwierdzonym w PZZ) , uwzględniającym ceremonię otwarcia, walki finałowe, transmisje TV oraz dekoracje zwycięzców. 

 

Tryb rozpatrywania ofert 

1. Biuro PZZ rejestruje oferty z datą i godziną wpływu . 

2. Oceny ofert dokonuje Komisja konkursowa. 

3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie oferty złożone na załączonym do ogłoszenia druku (załącznik nr 2 ) w wyznaczonym terminie, spełniające wymogi formalne. 

4. Komisja nie rozpatruje pism deklarujących chęć organizacji imprezy. 

5. W przypadku błędów formalnych i konieczności uzupełnienia informacji, Komisja konkursowa, zwróci się do oferenta celem zwrotnego uzupełnienia informacji. W przypadku jej nie uzyskania oferta zostanie odrzucona. 

6. Komisja nie rozpatruje ofert, które wpłyną po terminie., chyba, że będzie to oferta na organizację imprezy, na którą nie zgłoszono żadnej oferty. 

7. Komisja nie rozpatruje ofert bez wymaganych podpisów. 

8. Wykaz wszystkich złożonych ofert zostanie opublikowany na stronie www.zapasy.org.pl 

9. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w drodze uchwały podjętej przez Zarząd PZZ w dniu planowanego posiedzenia Zarządu w 2018 r. (termin do ustal.). 

10. Nie przewiduje się protestów i odwołań dotyczących wyboru oferty. 

 

Komisja Konkursowa 

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi prezes PZZ lub wiceprezes oraz przewodniczący i członek Komisji Organizacji Imprez. W komisji może uczestniczyć w charakterze obserwatora Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZZ lub jego zastępca. 

2. Komisja sporządza wykaz ofert oraz protokół z wyborem ofert spełniających kryteria konkursu i przedstawia Zarządowi proponowanych organizatorów imprez do zatwierdzenia. 

 

Kryteria wyboru oferty 

1. Komisja konkursowa ustala następujące kryteria wyboru oferty: 

1) merytoryczne: miejsce zawodów, warunki pobytowe, plan promocji, deklarację przestrzegania regulaminów, zabezpieczenia i proponowaną wartość nagród, warunki bezpieczeństwa ; 

2) finansowe: planowany koszt, zabezpieczenie środków własnych, rzetelność i adekwatność przedstawionych kosztów, wkład osobowy np. świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków klubu; 

3) organizacyjne: proponowana jakość wykonania zadania, zabezpieczenie kadrowe, wsparcie samorządu, sponsorów, dotychczasowe doświadczenia; 

 

 

2. Oferenci powinni składać oferty na organizację imprez w tych stylach, w których się specjalizują. 

3. Komisja weźmie pod uwagę dotychczasową ocenę realizacji zleconych zadań i współpracę z PZZ oraz zostaną uwzględnione inne informacje dołączone przez oferenta, proponowane działania, mogące mieć wpływ na wybór oferty. 

4. Przy rozpatrywaniu ofert zostanie wzięta pod uwagę rzetelność wypełnienia oferty. 

 

Nierozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie konkursu uzupełniającego lub przyznanie organizacji przez Zarząd. 

W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu lub braku chętnych oferentów na organizację zadań ujętych w projekcie kalendarza, PZZ może opublikować drugi konkurs ofert. Termin składania ofert będzie wynosił 7 dni od daty ogłoszenia, a rozpatrzenie nastąpi w drodze decyzji Zarządu PZZ. W przypadku braku chętnych oferentów , Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego może także przyznać organizację imprezy na wniosek Komisji Organizacji Imprez bezpośrednio w uzgodnieniu z kandydatem na organizatora, przy spełnieniu przez niego określonych warunków organizacyjnych. 

Zmiany w ofercie 

Po wyborze organizatora spośród oferentów , zmiany warunków złożonych w wybranej ofercie wymagają uzgodnień i zgody Komisji organizacji imprez przed podpisaniem umowy. 

Liczba składanych ofert 

W związku z publikacją projektu Kalendarza Imprez PZZ na rok 2019 - w celu konsultacji środowiskowych - ogranicza się liczbę składanych ofert przez jednego oferenta do dwóch. 

Termin składania ofert: 

Dzień do 31.10.2018 r. do godz. 12.00. 

Miejsce składania ofert: 

Wyłącznie elektronicznie na adres e-mail: pzz@zapasy.org.pl 

W tytule wiadomości: KONKURS OFERT IMPREZY PZZ 2019 

Polski Związek Zapaśniczy 

ul. Żelazna 67 m. 73 

00-871 Warszawa 

Wyniki konkursu 

1. Wykaz wszystkich złożonych ofert zostanie opublikowany na stronie www.zapasy.org.pl/organizacja imprez 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie związku: www.zapasy.org.pl 

3. Wybrani organizatorzy zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu imprezy na rok 2019 

 

UWAGA: Zgłoszenie imprezy klubowej, o znaczącej randze dla środowiska zapaśniczego do Kalendarza Imprez 2018, nastąpi po publikacji odrębnego Komunikatu. 

Załączniki : 

Załącznik nr 1 – Kalendarz Imprez PZZ 2019 

Załącznik nr 2 - Druk oferty 2019 (PDF,WORD)

Opr. Agata F. Mikulska 

23.08.2018 r.

 

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.10.07

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013