Piątek, 02.03.2018 r

Nabór do programu ZAPASY SPORTEM WSZYSTKICH DZIECI w środowisku wiejskim w 2018 roku

 

Szanowni Państwo,

            W ubiegłym roku Polski Związek Zapaśniczy przy współudziale Ministerstwa Sporu i Turystyki realizował projekt „Zapasy sportem wszystkich dzieci” w środowisku wiejskim, który był prowadzony w 41 placówkach na terenie 15 województw. 

    Forma zajęć pozalekcyjnych z elementami gier i zabaw z mocowaniem prowadzonych na terenie szkół podstawowych wywołała pozytywne emocje, zyskała aprobatę i cieszyła się dużym zainteresowaniem placówek szkolnych i środowiska zapaśniczego. 

Polski Związek Zapaśniczy przygotował Ofertę Konkursową do MSiT na kontynuację w roku 2018 Programu - „Zapasy sportem wszystkich dzieci – prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami zapasów w Szkołach Podstawowych ” w środowisku wiejskim.

Polski Związek Zapaśniczy ogłasza nabór do edycji w/w programu na rok 2018. 

Program realizowany będzie w okresie szkolnym w terminach 12.03-22.06.2018 roku oraz 3.09-30.11.2018 roku. Oczekujemy do dnia 08.03.2018 roku imiennych zgłoszeń, którzy mogliby prowadzić zajęcia ogólnorozwojowe z elementami zapasów w Szkołach Podstawowych na terenie całego kraju. W roku 2018 Przewidujemy powołanie około 40 grup szkoleniowych.

O wynikach naboru zostaniecie Państwo poinformowani dnia 12.03.2018 roku poprzez stronę internetową PZZ. 

Wszystkie zgłoszenia będą musiały uzyskać pozytywną opinię Prezesa Okręgowego Związku Zapaśniczego właściwego dla danego województwa. 

 

W zgłoszeniu należy zawrzeć:

1. Imię i nazwisko prowadzącego, posiadane kwalifikacje w sporcie zapaśniczym

2. Nazwę i dokładny adres Szkoły Podstawowej, w której prowadzone miałyby być zajęcia ogólnorozwojowe

3. Imię i nazwisko Dyrektora w/w Szkoły Podstawowej, gdzie skierowane zostanie oficjalne pismo z PZZ po zakwalifikowaniu Placówki do realizacji programu MSiT i PZZ „Zapasy sportem wszystkich dzieci”.

Założenia Programu:

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ogólnorozwojowych z elementami zapasów z uczniami Szkół Podstawowych w wymiarze dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (2 x 45 min.) w okresie 12.03-22.06.2018 roku oraz 3.09-30.11.2018 roku.

2. Dyrekcja Szkoły Podstawowej powinna zadeklarować nieodpłatne udostępnienie szkolnych obiektów sportowych  na zajęcia pozalekcyjne w ramach  projektu „Zapasy sportem wszystkich dzieci”.

 3. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą zgodnie z założeniami programu nauczania wychowania  fizycznego w klasach  4-6, oraz projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki zawartym w programie „Multisport” dla zapasów.

 4. Polski Związek Zapaśniczy zobowiązuje się ubezpieczyć wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu realizowanego – podstawowe ubezpieczenie grupowe od NNW. 

5. Prowadzący zajęcia trener powinien posiadać licencję szkoleniowca Polskiego Związku Zapaśniczego na rok 2018, co jest jednoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykupionego przez Polski Związek Zapaśniczy na prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami zapasów.

6. Dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania projektu zostały stworzenie kryteria  i regulaminy dotyczących wszystkich uczestników projektu, a więc kadry prowadzącej zajęcia oraz dzieci i młodzieży uczestniczących w tym projekcie. 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH (pozalekcyjnych):

W projekcie (zajęciach pozalekcyjnych) może uczestniczyć każde dziecko (dziewczynki i chłopcy) w wieku 10-12 lat po spełnieniu dwóch podstawowych warunków: 

  • posiadania pozytywnych badań lekarskich do tego typu zajęć – załącznik nr 1,
  • zgody rodziców na udział w zajęciach pozalekcyjnych – załącznik nr 2.

Formy prowadzenia zajęć zostały opracowane zgodnie z zasadami metodyki szkolenia sportowego, wczesnego wieku szkolnego i programu nauczania wychowania  fizycznego w klasach  4-6.

       

Mamy nadzieję że wspólna realizacja projektu w roku 2018 przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci, popularyzacji sportu zapaśniczego w Państwa środowisku oraz będzie doskonałą formą spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

Do pobrania:

Załącznik 1

Załącznik 2

Pzz   praca zdalna
Pzz   odwo anie imprez
 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013