Środa, 25.04.2018 r

Nabór do akcji ZSWD w środowisku miejskim

Szanowni Państwo,

            W ub.r. Polski Związek Zapaśniczy przy współudziale Ministerstwa Sporu i Turystyki realizował projekt „Zapasy sportem wszystkich dzieci” w środowisku miejskim. 

    Forma zajęć pozalekcyjnych z elementami gier i zabaw z mocowaniem prowadzonych na terenie szkół podstawowych wywołała pozytywne emocje, zyskała aprobatę i cieszyła się dużym zainteresowaniem placówek szkolnych i środowiska zapaśniczego. 

Polski Związek Zapaśniczy przygotował ofertę konkursową do MSiT na kontynuację programu w roku 2018 - „Zapasy sportem wszystkich dzieci – prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami zapasów w Szkołach Podstawowych ” w środowisku miejskim.

    Zastrzegamy, jednak, że naboru szkół podstawowych do w/w programu będzie uzależniony od decyzji finansowych MSiT (dotyczy liczby objętych szkół i terminu projektu). 

O decyzjach rozpoczęcia programu zostaniecie Państwo poinformowani po 15.05.2018 r. poprzez stronę internetową PZZ. 

Wszystkie zgłoszenia będą musiały uzyskać pozytywną opinię Prezesa Okręgowego Związku Zapaśniczego właściwego dla danego województwa. 

 

W zgłoszeniu należy zawrzeć:

1. Imię i nazwisko prowadzącego, posiadane kwalifikacje w sporcie zapaśniczym.

2. Nazwę i dokładny adres Szkoły Podstawowej, w której prowadzone miałyby być zajęcia ogólnorozwojowe.

3. Imię i nazwisko Dyrektora w/w Szkoły Podstawowej, gdzie skierowane zostanie oficjalne pismo z PZZ po zakwalifikowaniu Placówki do realizacji programu MSiT i PZZ „Zapasy sportem wszystkich dzieci”.

Założenia Programu:

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ogólnorozwojowych z elementami zapasów z uczniami Szkół Podstawowych w wymiarze dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (2 x 45 min.) w okresie 12.03-22.06.2018 r. oraz 3.09-30.11.2018 r.

2. Dyrekcja Szkoły Podstawowej powinna zadeklarować nieodpłatne udostępnienie szkolnych obiektów sportowych  na zajęcia pozalekcyjne w ramach  projektu „Zapasy sportem wszystkich dzieci”.

 3. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą zgodnie z założeniami programu nauczania wychowania  fizycznego w klasach 4-6, oraz projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki zawartym w programie „Multisport” dla zapasów.

 4. Polski Związek Zapaśniczy zobowiązuje się ubezpieczyć wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu realizowanego – podstawowe ubezpieczenie grupowe od NNW. 

5. Prowadzący zajęcia trener powinien posiadać licencję szkoleniowca Polskiego Związku Zapaśniczego na rok 2018, co jest jednoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykupionego przez Polski Związek Zapaśniczy na prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami zapasów.

6. Dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania projektu zostały stworzenie kryteria  i regulaminy dotyczących wszystkich uczestników projektu, a więc kadry prowadzącej zajęcia oraz dzieci i młodzieży uczestniczących w tym projekcie. 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH (pozalekcyjnych):

W projekcie (zajęciach pozalekcyjnych) może uczestniczyć każde dziecko (dziewczynki i chłopcy) w wieku 10-12 lat po spełnieniu dwóch podstawowych warunków: 

  • posiadania pozytywnych badań lekarskich do tego typu zajęć – załącznik nr 1,
  • zgody rodziców na udział w zajęciach pozalekcyjnych – załącznik nr 2.

Formy prowadzenia zajęć zostały opracowane zgodnie z zasadami metodyki szkolenia sportowego, wczesnego wieku szkolnego i programu nauczania wychowania  fizycznego w klasach  4-6.

       

Mamy nadzieję że wspólna realizacja projektu w roku 2018 przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci, popularyzacji sportu zapaśniczego w Państwa środowisku oraz będzie doskonałą formą spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

Dokument do pobrania

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.10.07

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013