Środa, 25.04.2018 r

Nabór do akcji ZSWD w środowisku miejskim

Szanowni Państwo,

            W ub.r. Polski Związek Zapaśniczy przy współudziale Ministerstwa Sporu i Turystyki realizował projekt „Zapasy sportem wszystkich dzieci” w środowisku miejskim. 

    Forma zajęć pozalekcyjnych z elementami gier i zabaw z mocowaniem prowadzonych na terenie szkół podstawowych wywołała pozytywne emocje, zyskała aprobatę i cieszyła się dużym zainteresowaniem placówek szkolnych i środowiska zapaśniczego. 

Polski Związek Zapaśniczy przygotował ofertę konkursową do MSiT na kontynuację programu w roku 2018 - „Zapasy sportem wszystkich dzieci – prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami zapasów w Szkołach Podstawowych ” w środowisku miejskim.

    Zastrzegamy, jednak, że naboru szkół podstawowych do w/w programu będzie uzależniony od decyzji finansowych MSiT (dotyczy liczby objętych szkół i terminu projektu). 

O decyzjach rozpoczęcia programu zostaniecie Państwo poinformowani po 15.05.2018 r. poprzez stronę internetową PZZ. 

Wszystkie zgłoszenia będą musiały uzyskać pozytywną opinię Prezesa Okręgowego Związku Zapaśniczego właściwego dla danego województwa. 

 

W zgłoszeniu należy zawrzeć:

1. Imię i nazwisko prowadzącego, posiadane kwalifikacje w sporcie zapaśniczym.

2. Nazwę i dokładny adres Szkoły Podstawowej, w której prowadzone miałyby być zajęcia ogólnorozwojowe.

3. Imię i nazwisko Dyrektora w/w Szkoły Podstawowej, gdzie skierowane zostanie oficjalne pismo z PZZ po zakwalifikowaniu Placówki do realizacji programu MSiT i PZZ „Zapasy sportem wszystkich dzieci”.

Założenia Programu:

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ogólnorozwojowych z elementami zapasów z uczniami Szkół Podstawowych w wymiarze dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (2 x 45 min.) w okresie 12.03-22.06.2018 r. oraz 3.09-30.11.2018 r.

2. Dyrekcja Szkoły Podstawowej powinna zadeklarować nieodpłatne udostępnienie szkolnych obiektów sportowych  na zajęcia pozalekcyjne w ramach  projektu „Zapasy sportem wszystkich dzieci”.

 3. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą zgodnie z założeniami programu nauczania wychowania  fizycznego w klasach 4-6, oraz projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki zawartym w programie „Multisport” dla zapasów.

 4. Polski Związek Zapaśniczy zobowiązuje się ubezpieczyć wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu realizowanego – podstawowe ubezpieczenie grupowe od NNW. 

5. Prowadzący zajęcia trener powinien posiadać licencję szkoleniowca Polskiego Związku Zapaśniczego na rok 2018, co jest jednoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykupionego przez Polski Związek Zapaśniczy na prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami zapasów.

6. Dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania projektu zostały stworzenie kryteria  i regulaminy dotyczących wszystkich uczestników projektu, a więc kadry prowadzącej zajęcia oraz dzieci i młodzieży uczestniczących w tym projekcie. 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH (pozalekcyjnych):

W projekcie (zajęciach pozalekcyjnych) może uczestniczyć każde dziecko (dziewczynki i chłopcy) w wieku 10-12 lat po spełnieniu dwóch podstawowych warunków: 

  • posiadania pozytywnych badań lekarskich do tego typu zajęć – załącznik nr 1,
  • zgody rodziców na udział w zajęciach pozalekcyjnych – załącznik nr 2.

Formy prowadzenia zajęć zostały opracowane zgodnie z zasadami metodyki szkolenia sportowego, wczesnego wieku szkolnego i programu nauczania wychowania  fizycznego w klasach  4-6.

       

Mamy nadzieję że wspólna realizacja projektu w roku 2018 przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci, popularyzacji sportu zapaśniczego w Państwa środowisku oraz będzie doskonałą formą spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

Dokument do pobrania

Pzz   praca zdalna
Pzz   odwo anie imprez
 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013