Środa, 24.11.2021 r

Konkurs na stanowisko Trenera Kadry Narodowej seniorów i młodzieżowców w zapasach w stylu wolnym

POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO TRENERA KADRY NARODOWEJ SENIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW

W ZAPASACH W STYLU WOLNYM

Zapraszamy do zapoznania się z wymaganiami oraz składaniem ofert w sekretariacie PZZ przy ul. Żelaznej 67/73 w Warszawie lub przysłaniem oferty drogą pocztową na adres: Polski Związek Zapaśniczy, Warszawa 00-871, ul. Żelazna 67/73, w terminie do 15.12.2021 roku, do godz. 14:00, w kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Trenera kadry narodowej seniorów i młodzieżowców w zapasach w stylu wolnym”, decyduje data i godzina wpłynięcia dokumentów do biura PZZ.

Komisja zastrzega sobie prawo przyjęcia dokumentacji drogą e-mail z zachowaniem terminowości wpływu dokumentów od kandydatów  z  zagranicy przesłanych na adres: pzz@pzz.org.pl


Do pobrania:

Treść ogłoszenia

Ankieta osobowa kandydata


Przebieg i procedura Konkursu:

I etap

 • Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego zapozna się ze złożonymi ofertami i wyłoni do 3 kandydatów na stanowisko trenera kadry, których zaprosi do rozmowy kwalifikacyjnej,

Wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie uprawnień trenerskich w sporcie zapaśniczym,
 • minimum 5-letni staż pracy szkoleniowej,

-   przedłożenie szczegółowego programu szkolenia na rok 2022 w oparciu o kalendarz imprez   UWW

-  przedłożenie założeń programu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024.

Kandydat winien dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 • ankieta osobowa kandydata
 • kopia dowodu osobistego lub paszportu
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i klasę trenerską               
 • zobowiązanie o gotowości podnoszenia posiadanych kwalifikacji trenerskich
 • oświadczenie o niekaralności                                                                                    

II etap

- rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi trenerami odbędzie się w ustalonym przez komisję terminie w siedzibie Polskiego Związku Zapaśniczego w Warszawie z kandydatami z Polski lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z kandydatami z zagranicy.

Komisja Konkursowa w przypadku braku odpowiednich kandydatur może wnioskować do Zarządu PZZ o unieważnienie konkursu.

Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego.

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki pracy.

 1. Wymiar czasu pracy - pełny etat - kontrakt trenerski
 2. Miejsce pracy: Polski Związek Zapaśniczy.
 3. Wynagrodzenie - zgodne z decyzjami Ministerstwa.
 4. Praca na zgrupowaniach i zawodach w kraju i za granicą.

Do pobrania:

Treść ogłoszenia

Ankieta osobowa kandydata

Zrzut ekranu 2021 06 15 o 19.41.34
Zrzut ekranu 2021 07 21 o 17.46.39
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Grafika w artykule pzz
Pwpw  baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013