Środa, 24.11.2021 r

Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZZ

KONKURS NA STANOWISKO SEKRETARZA GENERALNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO

Do pobrania: treść ogłoszenia

Polski Związek Zapaśniczy z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67 m. 73 (zwany dalej „Zamawiającym”) ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego.

Konkurs zostaje przeprowadzony na podstawie:

1) paragrafu 31 ust. 15, Statutu Polskiego Związku Zapaśniczego

2) pkt. VII. 4.1 „Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2021 roku”.

I. Warunki jakie powinien spełniać kandydat / kandydatka.

1. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki związane z zarządzaniem, marketingiem, komunikacją, w tym związane ze sportem
2. minimum 10-letnie doświadczenie w pracy w różnych organizacjach sportowych
3. minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem
4. minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w polskich związkach sportowych lub / i pracy jednostkach rządowych nadzorujących polski sport
5. znajomość procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem akcji oraz programów szkoleniowych realizowanych na zlecenie Ministerstwa

6. znajomość i umiejętność stosowania przepisów regulujących funkcjonowanie polskich związków sportowych

7. znajomość języka angielskiego minimum na poziomie komunikatywnym
8. korzystanie z pełni praw publicznych,

9. oświadczenie o niekaralności
10. prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność redagowania tekstów, pism formalnych, sprawozdań i opracowań tematycznych,

- umiejętność podejmowania decyzji,

- umiejętność pracy w zespole,

- dyspozycyjność, w tym również gotowość do wyjazdów służbowych,

 - doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł budżetowych lub unijnych,

- doświadczenie w zarządzaniu organizacjami,

- doświadczenie w organizacji imprez,
- udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu kampanii sportowych lub kampanii społecznych dla dzieci związanych ze sportem
- mile widziane doświadczenie w marketingu i komunikacji jednostek sportowych, lub praca w agencji marketingu sportowego.

 

II. Podstawowy zakres obowiązków Sekretarza Generalnego PZZ.

1. Współpraca z Ministerstwem Sportu, COS, PKOl i innymi organizacjami prowadzącymi szkolenie sportowe w zapasach, w tym ze Światową Federacją Zapaśniczą United World Wrestling.

2. Kierowanie biurem PZZ.

3. Prowadzenie bieżących spraw.

4. Gromadzenie i udostępnianie informacji z działalności PZZ.

5. Organizowanie i dokumentowanie posiedzeń Zarządu i innych organów PZZ.

6. Stałe uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu i prezydiach Zarządu.

7. Realizowanie uchwał Zarządu PZZ.

8. Opracowywanie projektów planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych PZZ.

9. Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Związku.

10. Współpraca z klubami oraz okręgowymi związkami.

 

III. Warunki pracy.

 1. Wymiar czasu pracy - pełny etat.
 2. Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 67 m 73.
 3. Wynagrodzenie - zgodne z decyzjami Ministerstwa
 4. Praca w biurze.

IV. Kluczowe kryteria brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas oceny zgłoszeń.

1. Osiągnięcia w dotychczasowej pracy w kulturze fizycznej.

 

V. Sposób dostarczenia zgłoszenia, termin, miejsce.

1. Aplikację (CV + list motywacyjny), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje i umiejętności, zaświadczenie o niekaralności z KRK, należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na:

Polski Związek Zapaśniczy

ul. Żelazna 67 m. 73,

00-871 Warszawa

2. Nieprzekraczalny termin na złożenie zgłoszeń upływa w dniu 15.12.2021 r. (środa) do godz. 14.00.

3. Koperta zewnętrzna musi posiadać oznaczenia „Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZZ” oraz „nie otwierać przed dniem 15.12.2021 r. (środa) do godz. 15.00”.

4. Zgłoszenia wysłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

5. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.12.2021 r. o godz. 15.00.

 

VI. Procedura i przebieg konkursu.

1. Komisja Konkursowa przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

2. Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PZZ w wypadku braku odpowiednich kandydatów może wnioskować do Zarządu o unieważnienie konkursu.

3. Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZZ.

 

VII. Pozostałe informacje.

1. Wybrana forma porozumiewania się Zamawiającego i Kandydatów – e-mail: pzz@pzz.org.pl

2. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Prezes PZ Pan Andrzej Supron                          tel. 602 217 396

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Zapaśniczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 m. 73, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000026967, e-mail: pzz@pzz.org.pl, tel. +48 (22) 624 81 11.

Jak można skontaktować się z administratorem?

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych, to można zadzwonić pod numer telefonu +48 (22) 624 81 11 lub napisać mail na adres pzz@pzz.org.pl.

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko sekretarza generalnego PZZ.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO) rozumiana poprzez dobrowolne umieszczenie w aplikacji dodatkowych danych osobowych oraz przepisy kodeksu pracy (obowiązek prawny).

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom i serwisantom usług IT, kancelariom prawnym, Ministerstwu Sportu.

Czy można cofnąć zgodę?

W każdej chwili można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

RODO daje Państwu szereg uprawnień, z których możesz skorzystać. Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. przenoszenia danych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko, a dane przetwarzane na podstawie zgody nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych dodatkowych jest dobrowolne.

Kandydat na pracownika jest obowiązany do ich podania w niżej wskazanym zakresie.

Administrator ma prawo żądać danych osobowych obejmujących:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
 4. wykształcenie;
 5. kwalifikacje zawodowe;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Administrator danych osobowych żąda podania wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego doświadczenia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Czy dane będą podlegać profilowaniu i czy będą przekazywane poza EOG?

Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zrzut ekranu 2021 06 15 o 19.41.34
Zrzut ekranu 2021 07 21 o 17.46.39
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Grafika w artykule pzz
Pwpw  baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013