Środa, 12.02.2020 r

Konkurs na stanowisko Sekretarza generalnego

KONKURS NA STANOWISKO SEKRETARZA GENERALNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO

Związek Zapaśniczy z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67 m. 73 (zwany dalej „Zamawiającym”) ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego. Konkurs zostaje przeprowadzony na podstawie pkt. VII. 4.1 Załącznika do Decyzji nr 45 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2020 roku”.

Aplikację (CV + list motywacyjny), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje i umiejętności, zaświadczenie o niekaralności z KRK, należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na: Polski Związek Zapaśniczy ul. Żelazna 67 m. 73, 00-871 Warszawa

Do pobrania

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013