Środa, 24.11.2021 r

Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego PZZ

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SPORTOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO

Do pobrania: treść ogłoszenia

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego z siedzibą w Warszawie (00-871), ul. Żelazna 67 m. 73 (zwany dalej „PZZ”) ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego.

I. Konkurs zostaje przeprowadzony na podstawie:

1) paragrafu 31 ust. 15, Statutu Polskiego Związku Zapaśniczego

2) pkt. VII. 4.1 „Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2021 roku”.

II. Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1. Legitymowanie się wykształceniem wyższym.

2. Uprawnienia do pracy szkoleniowej w zapasach

3. Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenerskim w organizacjach sportowych

4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.

5. niekaralność poświadczona odpowiednim zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego.

6. ogólna wiedza o dyscyplinie.

7. znajomość przepisów prawnych dot. funkcjonowania Polskich Związków Sportowych.

8. znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym

9. zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, w tym udziału w szkoleniach Ministerstwa Sportu, Instytutu Sportu, Akademii Trenerskiej, Akademii Zarządzania Sportem, UWW, PZZ

10. gotowość do wyjazdów służbowych, prawo jazdy kat. B,

11. wymagana teoretyczna i praktyczna znajomość procesu treningu sportowego wysoko­kwalifikowanych zawodników w cyklach olimpijskich oraz rocznych

12. znajomość procedur i przepisów związanych z planowaniem i rozliczaniem zadań realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i samorządów lokalnych

13. doświadczenie w organizacji dużych imprez sportowych rangi międzynarodowej,

14. dodatkowym atutem będą ukończone studia podyplomowe w zakresie zadań na stanowisku.

III. Podstawowy zakres obowiązków Dyrektora Sportowego PZZ.

1. współpraca z Ministerstwem Sportu, Zespołem Metodycznym IS PIB, COS, COMS, PKOl, ZG AZS, ZG LZS, WFS i innymi organizacjami prowadzącymi szkolenie sportowe w zapasach, w tym ze Światową Federacją Zapaśniczą United World Wrestling.

2. opracowywanie procesu treningu sportowego wysoko­kwalifikowanych zawodników w cyklach olimpijskich oraz rocznych we wszystkich grupach szkoleniowych

3. zatwierdzanie i opiniowanie planów szkolenia trenerów kadr narodowych KN oraz trenerów koordynatorów ACSS, WCSS, SMS, OSSM, KW, LZS

4. przygotowywanie ofert, planów, planów po zmianach i rozliczeń wszystkich umów na szkolenie kadr narodowych w programach Ministerstwa Sportu

5. przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy Wydziału Wyszkolenia

6. przygotowywanie programów szkolenia krótko i długookresowych

7. kierowanie pracami w zespole trenerskim

8. udział w zawodach zapaśniczych krajowych i międzynarodowych,

9. nadzór i kontrola nad prawidłowym procesem szkolenia we wszystkich grupach szkoleniowych seniorów, juniorów, kadetów w zapasach w stylu wolny, klasycznym i zapasach kobiet,

10. tworzenie kalendarzy imprez oraz regulaminów i kryteriów sportowych dla potrzeb Zarządu PZZ, Ministerstwa, Zespołu Metodycznego przy IS PIB i innych instytucji realizujących zakres szkolenia w zapasach

IV. Warunki pracy.

 1. Wymiar czasu pracy - pełny etat.
 2. Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 67 m 73.
 3. Wynagrodzenie - zgodne z decyzjami Ministerstwa.
 4. Praca w biurze.

V. Sposób dostarczenia zgłoszenia, termin, miejsce.

1. Wymagane dokumenty

- CV

- list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia

- potwierdzony przebieg pracy zawodowej z wyszczególnionymi osiągnięciami trenerskimi lub menedżerskimi

- oświadczenie o niekaralności

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na:

Polski Związek Zapaśniczy

ul. Żelazna 67 m. 73,

00-871 Warszawa

2. Nieprzekraczalny termin na złożenie aplikacji upływa w dniu 15.12.2021 (środa) do godz. 14.00.

3. Koperta zewnętrzna musi posiadać oznaczenia „Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego PZZ” oraz „nie otwierać przed dniem 15.12.2021 (środa) przed godz. 15.00”.

4. Zgłoszenia wysłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

5. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.12.2021 roku (środa) o godz. 15.00.

VI. Procedura i przebieg konkursu. Kluczowe kryteria brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas oceny zgłoszeń.

 1. komisja konkursowa powołana przez Zarząd PZZ przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Sportu rozpatrzy nadesłane oferty,
 2. w drugim etapie komisja zaprosi wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną,

3) komisja wyłoni kandydaturę/ry na stanowisko Dyrektora Sportowego PZZ i przedstawi je do rozpatrzenia Zarządowi Związku.

4) komisja konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów wnioskuje  do

    Zarządu Związku o unieważnienie konkursu.

5) ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZZ,

6) Zarząd PZZ zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

VII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Zapaśniczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 m. 73, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000026967, e-mail: pzz@pzz.org.pl, tel. +48 (22) 624 81 11.

Jak można skontaktować się z administratorem?

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych, to można zadzwonić pod numer telefonu +48 (22) 624 81 11 lub napisać mail na adres pzz@pzz.org.pl.

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko sekretarza generalnego PZZ.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO) rozumiana poprzez dobrowolne umieszczenie w aplikacji dodatkowych danych osobowych oraz przepisy kodeksu pracy (obowiązek prawny).

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom i serwisantom usług IT, kancelariom prawnym, Ministerstwu Sportu.

Czy można cofnąć zgodę?

W każdej chwili można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

RODO daje Państwu szereg uprawnień, z których możesz skorzystać. Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. przenoszenia danych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko, a dane przetwarzane na podstawie zgody nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych dodatkowych jest dobrowolne.

Kandydat na pracownika jest obowiązany do ich podania w niżej wskazanym zakresie.

Administrator ma prawo żądać danych osobowych obejmujących:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
 4. wykształcenie;
 5. kwalifikacje zawodowe;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Administrator danych osobowych żąda podania wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego doświadczenia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

 Czy dane będą podlegać profilowaniu i czy będą przekazywane poza EOG?

Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zrzut ekranu 2021 06 15 o 19.41.34
Zrzut ekranu 2021 07 21 o 17.46.39
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Grafika w artykule pzz
Pwpw  baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013