Czwartek, 02.06.2016 r

Komunikat PZZ informujący o toczącym się postępowaniu w sprawie Magomedmurada Gadzhieva

W związku z licznymi zapytaniami pojawiającymi się w środowisku sportowym, w tym w szczególności w środowisku zapaśniczym, odnośnie toczącego się postępowania względem zawodnika Magomedmurada Gadzhieva, Polski Związek Zapaśniczy niniejszym informuje o dotychczas podjętych czynnościach w sprawie.

Zawodnik za pośrednictwem reprezentującej go Kancelarii Dauerman podjął czynności mające na celu wyjaśnienie sprawy. Niezwłocznie po powiadomieniu przez Międzynarodową Federację Zapaśniczą (UWW) o niekorzystnym wyniku analitycznym próbki „A” Zawodnik zawnioskował o przeprowadzenie badania próbki „B”, przekazania laboratoryjnego pakietu dokumentacyjnego dotyczącego próbki „A” i „B” oraz odniósł się do nałożonej na niego sankcji w postaci unieważnienia wyniku sportowego uzyskanego w dniu 15 kwietnia 2016 r. podczas europejskiego turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich, co w konsekwencji doprowadziło do odebrania uzyskanej przez Zawodnika kwalifikacji olimpijskiej.

W treści pisma z dnia 13 maja 2016 r. Zawodnik podkreślił, że zgodnie z przepisami antydopingowymi możliwość nałożenia na zawodnika sankcji istnieje wówczas, gdy stwierdzone zostanie naruszenie przepisów antydopingowych. Jednocześnie stwierdzenie naruszenia przepisów antydopingowych następuje po przeprowadzeniu rozprawy w drodze orzeczenia dyscyplinarnego wydanego przez odpowiedni organ dyscyplinarny UWW.

Tymczasem w sprawie Zawodnika:

  • proces zarządzania wynikami analitycznymi w myśl art. 7 Światowego Kodeksu Antydopingowego (art. 7 UWW Anti- doping rules) nie został zakończony, a co za tym idzie możemy mówić wyłącznie o potencjalnym naruszeniu przepisów antydopingowych;
  • antydopingowe postępowanie dyscyplinarne zostało zawieszone z uwagi na śladową ilość substancji zabronionej oraz brak jednoznacznych i szczegółowych dowodów naukowych potwierdzających wpływ stosowania wykrytej substancji na poprawę wyniku sportowego oraz okresu półtrwania substancji w organizmie zawodnika;
  • kara tymczasowego zawieszenia nie została nałożona, a co za tym idzie Zawodnik może w dalszym ciągu uczestniczyć we współzawodnictwie krajowym oraz międzynarodowym tak jak dotychczas;
  • nie zagwarantowano w oparciu o art. 8 Światowego Kodeksu Antydopingowego (art. 8 UWW Anti- doping rules) prawa do uczciwej rozprawy po przeprowadzeniu, której organ dyscyplinarny ma prawo do ewentualnego określenia konsekwencji naruszenia przepisów antydopingowych – w tym kary unieważnienia wyników wraz z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami, w tym przepadku wszystkich medali, punktów, nagród czy kwalifikacji; 
  • organ dyscyplinarny UWW (United World Wrestling Disciplinary Chamber) nie wydał decyzji stwierdzającej naruszenie przepisów antydopingowych, a co za tym idzie obecnie brak jest możliwości nałożenia na Zawodnika jakiejkolwiek kary. 

Tym samym nałożenie na Zawodnika kary unieważnienia wyniku sportowego z dnia 15 kwietnia 2016 r., co spowodowało odebranie przyznanej kwalifikacji olimpijskiej, było przedwczesne i nie znajdujące uzasadnienia w przepisach antydopingowych – zarówno w przepisach Światowego Kodeksu Antydopingowego, jak i przepisach antydopingowych UWW.

Co więcej Zawodnik pismem z dnia 18 maja 2016 r., 27 maja 2016 r. oraz 31 maja 2016 r. zawnioskował do UWW o przedstawienie jednoznacznego i ostatecznego stanowiska w powyższej kwestii, na które jednakże do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi.

W konsekwencji Zawodnik w dniu 1 czerwca 2016 r. złożył wniosek o ustosunkowanie się przez UWW do powyższej kwestii najpóźniej w terminie do 3 czerwca 2016 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odpowiedzi zostanie zmuszony do skorzystania z dalszych przysługujących mu środków prawnych, w tym przekazania niniejszej sprawy pod rozstrzygnięcie do Court of Arbitration for Sport (CAS) z siedzibą w Szwajcarii.

Jednocześnie Polski Związek Zapaśniczy w pełni wspiera Zawodnika w toczącym się postępowaniu i na bieżąco monitoruje jego przebieg. Władze Polskiego Związku Zapaśniczego czują się zobowiązane do zasygnalizowania jeszcze jednej istotnej kwestii mającej wpływ na niniejsze postępowanie.

Jak wynika z przekazanej dokumentacji, UWW o wyniku analitycznym próbki „A” Zawodnika, dowiedziało się od austriackiego laboratorium przeprowadzającego analizę już w dniu 3 maja 2016 r. W dniach 6-8 maja 2016 r. odbył się 2 Międzynarodowy Turniej Kwalifikacyjny w Istambule (Turcja), gdzie Zawodnik nie został dopuszczony przez UWW do współzawodnictwa, z uwagi na rzekomy pozytywny wynik analizy próbki „A”. Przy czym nie przedstawione zostały żadne oficjalne dokumenty w tej sprawie. Następnie w dniu 11 maja 2016 r. UWW w sposób oficjalny poinformowało Polski Związek Zapaśniczy oraz Zawodnika o wyniku analizy próbki „A” oraz unieważnieniu wyniku sportowego uzyskanego w dniu 15 kwietnia 2016 r.

W konsekwencji Polski Związek Zapaśniczy z ogromnym zaskoczeniem przyjął do wiadomości powyższą decyzję, która doprowadziła do odebrania uzyskanej kwalifikacji olimpijskiej oraz braku możliwości jej uzyskania ze względu na brak turniejów kwalifikacyjnych. Mając to na uwadze Polski Związek Zapaśniczy we własnym zakresie zawnioskował do UWW o wyjaśnienie, dlaczego Zawodnik został poinformowany o wyniku analizy dopiero po upływie tygodnia od dnia jego przedstawienia przez laboratorium oraz dlaczego nie umożliwiono mu startu przed 11 maja 2016 r. Ponadto Polski Związek Zapaśniczy rozważa możliwość poinformowania o niniejszej sprawie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).

Mając na uwadze powyższe Polski Związek Zapaśniczy informuje, że zamierza podjąć wraz z Zawodnikiem i reprezentującą go Kancelarią wszelkie możliwe czynności prawne mające na celu rozstrzygniecie niniejszej sprawy. Jednocześnie głęboko wierzymy, że Nasze wspólne działania doprowadzą do pozytywnego zakończenia sprawy i odzyskania kwalifikacji olimpijskiej przez Magomedmurada Gadzhieva.

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013