Czwartek, 21.06.2018 r

 K O M U N I K A T  Odwołanie Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów  w Radomiu w dniu 22 czerwca 2018 r. 

 

 K O M U N I K A T 

Odwołanie Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów 

w Radomiu w dniu 22 czerwca 2018 r. 

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego informuje, że zgodnie z uchwała nr 126/2018 postanowił odwołać Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZZ, które planowo odbyć miało się w piątek 22 czerwca 2018 roku w pierwszym terminie o godzinie :17:00 w drugim terminie o godzinie: 17:15 w Sali konferencyjnej Hotelu Gromada przy ul. Gabriela Narutowicza 9, Radom 26-600. 

Decyzja ta podyktowana jest brakiem możliwości zakończenia badania sprawozdania finansowego PZZ za rok 2017 r. przed zaplanowanym terminem obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZZ. 

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 7 ustawy o sporcie: Walne zgromadzenie członków albo delegatów polskiego związku sportowego corocznie rozpatruje i zatwierdza sporządzone przez zarząd sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego oraz roczne sprawozdanie finansowe, po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta

W związku z powyższym, zatwierdzenie przez Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego rocznego sprawozdania finansowego, które nie zostało uprzednio zbadane przez biegłego rewidenta, stanowiłoby naruszenie wyżej wskazanego przepisu ustawy, a w konsekwencji powodowałoby konieczność ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem zbadania go przez biegłego rewidenta. 

Konieczne jest zatem zwołanie Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów w terminie umożliwiającym uprzednie zbadanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Wobec powyższego obrady Zgromadzenia w pierwotnie zaplanowanym terminie są bezcelowe i wiązać będą się jedynie z poniesieniem kosztów finansowych przy jednoczesnym braku zatwierdzenia dokumentów wymaganych ustawowo. 

W konsekwencji zasadne było podjęcie uchwały o odwołaniu Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 r. 

Nowy termin Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów zostanie przedstawiony po najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.06.33
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.10.07

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013